โรงเรียนตวงพรวิทยา
221/30 หมู่ที่ 3 คลอง 8 ถนน รังสิต-นครนายก  ตำบลลำผักกูด  อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เบอร์โทรศัพท์ 02-905-3422-1 086-3256357
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรประถมศึกษา
หลักสูตรประถมศึกษา

หลักสูตรประถมศึกษา

            โรงเรียนตวงพรวิทยาจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษา พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554) บริหารจัดการโดยความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองและชุมชน  โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการติดต่อสื่อสาร เสริมสร้างทักษะกระบวนการคิด          มีทักษะการใช้เทคโนโลยี มีคุณธรรมจริยธรรม รักความเป็นไทย มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม       ใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

-                   จัดวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน การสื่อสารเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ A E C

-                   จัดกิจกรรมส่งเสริมสุนทรียภาพผู้เรียน เช่น ดนตรี กีฬา นาฏศิลป์

-                   มีสนามกีฬาในร่ม และกลางแจ้ง ให้นักเรียนได้ฝึกซ้อม เล่นกีฬาได้ตามความสนใจ

-                   มีสระว่ายน้ำสะอาด ขนาดมาตรฐาน  ให้นักเรียนได้ว่ายน้ำทุกระดับชั้น

-                   มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั่วถึง สอนให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีทักษะในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข

ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ผลการสอบ O-Net เฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ และได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก สมศ.รอบ 3 อยู่ในระดับดี