ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรปฐมวัย
หลักสูตรปฐมวัย

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

            โรงเรียนตวงพรวิทยา จัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เน้นพัฒนาการ 4 ด้านคือ กาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา เรียนรู้ทักษะชีวิตจากประสบการณ์จริงโดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน พัฒนาพหุปัญญา ส่งเสริมทักษะการใช้ภาษา มีทักษะการใช้เทคโนโลยี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามแนววิถีพุทธ รักความเป็นไทย มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข โดยความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน


กิจกรรมเสริมหลักสูตรอนุบาล

 

รำไทย

            ฝึกการนั่งพับเพียบ การกราบ การซอยเท้า กระดกเท้า จีบมือ และรำตามบทเพลง การฝึกรำเพลง บังคับภาคเรียนละ 2 เพลง

 

ยิมเนสติก

            ฝึกทักษะยิมนาสติกขึ้นพื้นฐานสำหรับเด็กอนุบาล โดยเฉพาะทักษะที่เด็กจะได้รับคือ ความรู้เบื้องต้น การเคลื่อนไหวอย่างมีทิศทาง ความอ่อนตัว ความยืดหยุ่นของร่างกาย ทักษะการถ่ายเทน้ำหนัก และการใช้แรงอย่างเหมาะสมในขณะที่มีการค้ำยันส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายและรักษาสมดุลได้อย่างเหมาะสม

 

ว่ายน้ำ

            ฝึกการทำความคุ้นเคยกับน้ำ การอบอุ่นร่างกายก่อนลงสระ การเตะเท้า การดำน้ำ และการพัฒนาตามขั้นตอนของท่าต่างๆ จากง่ายไปหายาก เช่น ฟรีสไตรล์ กรรเชียง กบฯ

 

กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการแสดง

            เราเน้นให้เด็กกล้าคิด กล้าพูด และกล้าแสดงออกจึงส่งเสริมให้เด็กมีจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์และการแสดงออกอย่างมั่นใจ และทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ประโยชน์ที่จะได้รับจากกิจกรรมนี้ คือ นักเรียนได้ฝึกเรียนรู้การทรงตัว ศิลปะในการแสดง การเต้น หรือกิจกรรมเข้าจังหวะ จะทำให้มีบุคลิกภาพที่ดี มีลักษณะความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี

 

ภาษาอังกฤษ

            ฝึกทักษะการสื่อสารเบื้องต้นภาษาอังกฤษ เรียนรู้คำศัพท์ง่ายๆ ผ่านกิจกรรมกลุ่ม เกม เพลงต่างๆ เน้นทักษะการพูดสนทนาโต้ตอบ ฝึกการออกเสียงในสำเนียงที่ถูกต้อง

 

ภาษาจีน

            ภาษาจีนเป็นอีกภาษาหนึ่งที่มีความสำคัญในชีวิตประจำวันในการติดต่อสื่อสารในทุกๆ ด้าน เพราะภาษาจีนเป็น 1 ใน 5 ภาษาสากลของโลก ผู้ที่มีพื้นฐานทางภาษาจีนนับว่าเป็นบุคคลที่มีความพร้อมรับสถานการณ์ของโลกในยุคโลกาวิวัฒน์ โดยการฝึกทักษะการสื่อสารเบื้องต้น เรียนรู้คำศัพท์ เน้นทักษะการพูด สนทนาโต้ตอบ การออกเสียงในสำเนียงที่ถูกต้องโดยการใช้กิจกรรม เกม และการร้องเพลง