โรงเรียนตวงพรวิทยา
221/30 หมู่ที่ 3 คลอง 8 ถนน รังสิต-นครนายก  ตำบลลำผักกูด  อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เบอร์โทรศัพท์ 02-905-3422-1 086-3256357
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรปฐมวัย
หลักสูตรปฐมวัย
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
        
           ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนตวงพรวิทยาจัดการศึกษามุ่งเน้นให้ผู้เรียน เรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีวิตภายใต้โลกศตวรรษที่21 โดยจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2560 โดยครอบคลุม 4กลุ่มสาระและสอดคล้องกับมาตรฐาน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 12 มาตรฐาน โดยยึดหลักการจัดกิจกรรมหลัก 6  กิจกรรม ที่เน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ได้ปฏิบัติจริงใช้หลักความสมดุลในการเรียนรู้ของสมองทั้งสองซีก(Brain-Based Learning)คำนึงถึงความแตกต่างในการเรียนรู้และส่งเสริมความสามารถของเด็กแต่ละคนตามหลักทฤษฎีพหุปัญญา(Multiple Intelligenee)และเน้นการส่งเสริมทักษะการคิด(Thinking Skill)ให้กับเด็กประฐมวัยผ่านการจัดกิจกรรมบูรณาการคือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ อย่างสมดุลและกลมกลืนตามศาสตร์การจัดการศึกษาภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่เป็นแนวทางการดำรงชีวิตที่เหมาะสมกับประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมในชีวิตของเด็ก เพื่อมุ่งสร้างเด็กให้เป็นพลเมืองที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโลกยุคดิจิทัล
           
กิจกรรมเสริมหลักสูตรอนุบาล
 
รำไทย
           
     ฝึกการนั่งพับเพียบ การกราบ การซอยเท้า กระดกเท้า จีบมือ และรำตามบทเพลง การฝึกรำเพลง บังคับภาคเรียนละ 2 เพลง
 
ยิมนาสติก

 
         ฝึกทักษะยิมนาสติกขึ้นพื้นฐานสำหรับเด็กอนุบาล โดยเฉพาะทักษะที่เด็กจะได้รับคือ ความรู้เบื้องต้น การเคลื่อนไหวอย่างมีทิศทาง ความอ่อนตัว ความยืดหยุ่นของร่างกาย ทักษะการถ่ายเทน้ำหนัก และการใช้แรงอย่างเหมาะสมในขณะที่มีการค้ำยันส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายและรักษาสมดุลได้อย่างเหมาะสม
 
ว่ายน้ำ
 
        ฝึกการทำความคุ้นเคยกับน้ำ การอบอุ่นร่างกายก่อนลงสระ การเตะเท้า การดำน้ำ และการพัฒนาตามขั้นตอนของท่าต่างๆ จากง่ายไปหายาก เช่น ฟรีสไตล์
 
กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการแสดง
 
      เราเน้นให้เด็กกล้าคิด กล้าพูด และกล้าแสดงออกจึงส่งเสริมให้เด็กมีจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์และการแสดงออกอย่างมั่นใจ และทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ประโยชน์ที่จะได้รับจากกิจกรรมนี้ คือ นักเรียนได้ฝึกเรียนรู้การทรงตัว ศิลปะในการแสดง การเต้น หรือกิจกรรมเข้าจังหวะ จะทำให้มีบุคลิกภาพที่ดี มีลักษณะความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
 
ภาษาอังกฤษ
 
      ฝึกทักษะการสื่อสารเบื้องต้นภาษาอังกฤษ เรียนรู้คำศัพท์ง่ายๆ ผ่านกิจกรรมกลุ่ม เกม เพลงต่างๆ เน้นทักษะการพูดสนทนาโต้ตอบ ฝึกการออกเสียงในสำเนียงที่ถูกต้อง
 
ภาษาจีน
 
    ภาษาจีนเป็นอีกภาษาหนึ่งที่มีความสำคัญในชีวิตประจำวันในการติดต่อสื่อสารในทุกๆ ด้าน เพราะภาษาจีนเป็น 1 ใน 5 ภาษาสากลของโลก ผู้ที่มีพื้นฐานทางภาษาจีนนับว่าเป็นบุคคลที่มีความพร้อมรับสถานการณ์ของโลกในยุคโลกาวิวัฒน์ โดยการฝึกทักษะการสื่อสารเบื้องต้น เรียนรู้คำศัพท์ เน้นทักษะการพูด สนทนาโต้ตอบ การออกเสียงในสำเนียงที่ถูกต้องโดยการใช้กิจกรรม เกม และการร้องเพลง