ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ความภาคภูมิใจของคุณครู
ความภาคภูมิใจของคุณครู

                      ผลงานในรอบปี 2559 
                ของสถานศึกษา ผู้บริหาร และครู 
 ลำดับ
 
         
      ชื่อ
  - สกุล  
                  
              ชื่อรางวัล
/ระดับ  

                     
                 หน่วยงานที่มอบรางวัล

    1 สถานศึกษา เหรียญเงิน / ผลคะแนน O-NET 
 ระดับประถมศึกษาสูงกว่าระดับประเทศ 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี
 เขต 2        

    2
ผู้บริหาร

 นางตวงพร  อิ่มสมบัติ

โล่รางวัลเกียรติยศ “ครูดีศรีธัญญะ” 
 ประจำปี 2559

 สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาธัญบุรี
      
      3
 ครู

 นายภาณุวัฒน์  ชูจอหอ            
 เหรียญเงิน ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 ปีการศึกษา 
2558 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยO-NET
 ระดับประเทศร้อยละ
 5
 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี
 เขต 2
 
   
      4
 ครู
 นางสมหวัง  สุขมณี

 ครูผู้ฝึกซ้อมการแข่งขันประกวดมารยาทไทย 
 ระดับปฐมวัย 
ระดับเหรียญทอง

 สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาสถานศึกษา
 เอกชน จ. ปทุมธานี
    
      5
 ครู
 นางสมหวัง  สุขมณี
 ครูผู้ฝึกซ้อมการแข่งขันการประกอบอาหาร 
 ระดับปฐมวัย 
ระดับเหรียญทอง

 สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาสถานศึกษา
 เอกชน จ. ปทุมธานี
    
      6
 นางตวงพร  อิ่มสมบัติ ครูผู้ฝึกซ้อมการอ่านทำนองเสนาะ 
 ระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่2 
 
ระดับเหรียญทอง

 สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาสถานศึกษา
 เอกชน จ. ปทุมธานี
  
      7
 ครู
 นางสาวพัชณิดา  ขุนณรงค์ 
 ครูผู้ฝึกซ้อมการคัดลายมือ(ภาษาไทย) 
 ระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่2 
 
ระดับเหรียญทอง    
         
 สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาสถานศึกษา
 เอกชน จ. ปทุมธานี
     
      8
 ครู
 นางสาววนาลี  กุมมาลา
 ครูผู้ฝึกซ้อม Story telling 
 ระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่2 
 ระดับเหรียญทอง

 สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาสถานศึกษา
 เอกชน จ. ปทุมธานี
      
      9
 ครู
 นางวิภาดา อวยพรส่ง
 ครูผู้ฝึกซ้อมการสร้างภาพด้วยการปะติด
 ระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่2 
 
ระดับเหรียญทอง

 สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาสถานศึกษา
 เอกชน จ. ปทุมธานี

      10
 ครู
 นางสาวพัชณิดา  
ขุนณรงค์
 ครูผู้ฝึกซ้อมการวาดภาพระบายสี 
 ระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่1 
 
ระดับเหรียญทอง

 สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาสถานศึกษา
 เอกชน จ. ปทุมธานี
     
     11
 ครู
 นางสาวพัชณิดา  
ขุนณรงค์
 ครูผู้ฝึกซ้อมการวาดภาพระบายสี 
 ระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่2 
 
ระดับเหรียญทอง

 สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาสถานศึกษา
 เอกชน จ. ปทุมธานี
      
     12
 ครู
 นางสมหวัง  สุขมณี
 ครูผู้ฝึกซ้อมการแข่งขันปั้นดินน้ำมัน 
 ระดับปฐมวัย 
ระดับเหรียญเงิน

 สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาสถานศึกษา
 เอกชน จ. ปทุมธานี

     13
 ครู
 นางสาวจตุพร  พลจันทึก  
 ครูผู้ฝึกซ้อมการวาดภาพด้วยสีเทียน 
 ระดับปฐมวัย 
ระดับเหรียญเงิน

 สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาสถานศึกษา
 เอกชน จ. ปทุมธานี

     14
 ครู
 นางสาวพัชณิดา  
ขุนณรงค์
 ครูผู้ฝึกซ้อมการคัดลายมือ 
 ระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่1 
 
ระดับเหรียญเงิน

 สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาสถานศึกษา
 เอกชน จ. ปทุมธานี
 
     15
 ครู
 นางสาวพรภิรมย์ ลาภะนูน           
 ครูผู้ฝึกซ้อม Impromptu speech
 ระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่1 
 ระดับเหรียญเงิน

 สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาสถานศึกษา
 เอกชน จ. ปทุมธานี

     16
 ครู
 นางสาวจตุพร  พลจันทึก
 ครูผู้ฝึกซ้อมการสร้างภาพด้วยการฉีกตัดปะ 
 ระดับปฐมวัย 
ระดับเหรียญทองแดง

 สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาสถานศึกษา
 เอกชน จ. ปทุมธานี
 
     17
 ครู
 นางสาววิไลลักษณ์ คำแก้ว

 ครูผู้ฝึกซ้อมการเล่านิทาน 
 ระดับปฐมวัย ระดับเหรียญทองแดง
 สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาสถานศึกษา
 เอกชน จ. ปทุมธานี
     
     18
 ครู
 นางสาววนาลี  กุมมาลา
 ครูผู้ฝึกซ้อม Impromptu speech 
 ระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่2 
 ระดับเหรียญทองแดง

 สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาสถานศึกษา
 เอกชน จ. ปทุมธานี

     19
 ครู

 นางวิภาดา อวยพรส่ง

 ครูผู้ฝึกซ้อมการสร้างภาพด้วยการปะติด 
 ระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่1
 
ระดับเหรียญทองแดง
 
 สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาสถานศึกษา
 เอกชน จ. ปทุมธานี

     20
 ครู
 นางสาวจุฑามาศ  กุลรอด        
 ครูผู้ฝึกซ้อมงานปฏิมากรรม 
 ระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่1
 
ระดับเหรียญทองแดง

 สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาสถานศึกษา
 เอกชน จ. ปทุมธานี