ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ความภาคภูมิใจของนักเรียน
ความภาคภูมิใจของนักเรียนปี 2559
   ผลงานในรอบปี การแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน
                       จังหวัดปทุมธานี ปีการศึกษา 2559
                             


รางวัล

แข่งขัน 

 ชื่อ-นามสกุล 


 ระดับชั้น 

หน่วยงานที่มอบรางวัล 
    เหรียญทอง
 มารยาทไทย  ด.ช.ณฐพล  บำเพ็ญทาน
 ด.ญ.นริตา  ร่มศรี

    อนุบาล   สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ
 บริหารการศึกษาสถานศึกษาเอกชน จ.ปทุมธานี
    เหรียญทอง ทำอาหาร ด.ญ.ชนาภา  พาลธุระ
 ด.ญ.น้ำใจ  แพ่งสภา
 ด.ช.ธรรมนูญ  ปิ่นเกตุ

    อนุบาล สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ
 บริหารการศึกษาสถานศึกษาเอกชน จ.ปทุมธานี
    เหรียญเงิน      ปั้นดินน้ำมัน ด.ช.ธนบดี  ชนะกิจ
 ด.ช.จิรณินทร์  เทศแก้ว
 ด.ช.อัครพล  แสงสัมฤทธิ์ 

    อนุบาล สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ
 บริหารการศึกษาสถานศึกษาเอกชน จ.ปทุมธานี
    เหรียญเงิน วาดภาพด้วยสีเทียน  ด.ช.สิทธิเดช  จีนดำเริง

    อนุบาล สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ
 บริหารการศึกษาสถานศึกษาเอกชน จ.ปทุมธานี

  เหรียญทองแดง         ฉีกตัดปะ ด.ญ.วาสนา  กอนวล
 ด.ญ.ชญานินท์  มุ่งฟอยกลาง 
 ด.ช.พีรภัทร  จารุเนตร

    อนุบาล สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ
 บริหารการศึกษาสถานศึกษาเอกชน จ.ปทุมธานี
  เหรียญทองแดง    เล่านิทาน      ด.ญ.จีรยากรณ์  แสงทับ

    อนุบาล สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ
 บริหารการศึกษาสถานศึกษาเอกชนจ.ปทุมธานี

    เหรียญทอง  ท่องทำนองเสนาะ ด.ช.ไตรรัตน์  กิจเจา

 ประถมศึกษา สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ
 บริหารการศึกษาสถานศึกษาเอกชน จ.ปทุมธานี

    เหรียญทอง       คัดลายมือ ด.ญ.ณัฐวรรณ์  บุตรสุวรรณ

 ประถมศึกษา  สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ
 บริหารการศึกษาสถานศึกษาเอกชน จ.ปทุมธานี

    เหรียญทอง       ภาพปะติด ด.ช.จีรทีปต์  พูลผล
 ด.ญ.ณัฐณิชา  ชำนาญภักดี
 ประถมศึกษา สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ
 บริหารการศึกษาสถานศึกษาเอกชน จ.ปทุมธานี

    เหรียญทอง    วาดภาพระบายสี ด.ญ.พิชชา  เจริญจิต ประถมศึกษา สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ
 บริหารการศึกษาสถานศึกษาเอกชน จ.ปทุมธานี

    เหรียญทอง    วาดภาพระบายสี ด.ญ.จารุกัญญ์  ตันบุตร ประถมศึกษา สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ
 บริหารการศึกษาสถานศึกษาเอกชน จ.ปทุมธานี

    เหรียญเงิน       คัดลายมือ ด.ช.ชยนัฐ  นางาม

 ประถมศึกษา สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ
 บริหารการศึกษาสถานศึกษาเอกชน จ.ปทุมธานี

  เหรียญทองแดง        ภาพปะติด ด.ญ.กัญญารัตน์  ท่าพิกุล
 ด.ญ.นารีรัตน์  ลิ้มขุนทด
 ประถมศึกษา สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ
 บริหารการศึกษาสถานศึกษาเอกชน จ.ปทุมธานี

  เหรียญทองแดง      ปฏิมากรรม ด.ช.ปรมา  ทองพลพรม
 ด.ช.ทรัพย์ธนา  พรมจันทร์
 ด.ช.สุภกิจ  ทองมาก
 ประถมศึกษา สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ
 บริหารการศึกษาสถานศึกษาเอกชน จ.ปทุมธานี

       ชมเชย   อ่านจับใจความ ด.ญ.อัจริยาภา  หาญชนะ

 ประถมศึกษา  สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ
 บริหารการศึกษาสถานศึกษาเอกชน จ.ปทุมธานี

       ชมเชย      เรียงความ ด.ช.คณิศร  คำแสง

 ประถมศึกษา สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ
 บริหารการศึกษาสถานศึกษาเอกชน จ.ปทุมธานี

    เหรียญทอง    Story telling ด.ช.ปัณณวิชญ์  พูลปราสาต
              
 ประถมศึกษา สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ
 บริหารการศึกษาสถานศึกษาเอกชน จ.ปทุมธานี

    เหรียญเงิน Impromptu speech  ด.ญ.ภัทร์วดี  อาจคำไพร ประถมศึกษา

 สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ
 บริหารการศึกษาสถานศึกษาเอกชน จ.ปทุมธานี

  เหรียญทองแดง Impromptu speech ด.ช.ภูริช  วิสิทธภรอักษร

 ประถมศึกษา สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ
 บริหารการศึกษาสถานศึกษาเอกชน จ.ปทุมธานี