โรงเรียนตวงพรวิทยา
221/30 หมู่ที่ 3 คลอง 8 ถนน รังสิต-นครนายก  ตำบลลำผักกูด  อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เบอร์โทรศัพท์ 02-905-3422-1 086-3256357
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ความภาคภูมิใจของนักเรียน
ความภาคภูมิใจของนักเรียนปี 2559
   ผลงานในรอบปี การแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน
                       จังหวัดปทุมธานี ปีการศึกษา 2559
                             


รางวัล

แข่งขัน 

 ชื่อ-นามสกุล 


 ระดับชั้น 

หน่วยงานที่มอบรางวัล 
    เหรียญทอง
 มารยาทไทย  ด.ช.ณฐพล  บำเพ็ญทาน
 ด.ญ.นริตา  ร่มศรี

    อนุบาล   สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ
 บริหารการศึกษาสถานศึกษาเอกชน จ.ปทุมธานี
    เหรียญทอง ทำอาหาร ด.ญ.ชนาภา  พาลธุระ
 ด.ญ.น้ำใจ  แพ่งสภา
 ด.ช.ธรรมนูญ  ปิ่นเกตุ

    อนุบาล สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ
 บริหารการศึกษาสถานศึกษาเอกชน จ.ปทุมธานี
    เหรียญเงิน      ปั้นดินน้ำมัน ด.ช.ธนบดี  ชนะกิจ
 ด.ช.จิรณินทร์  เทศแก้ว
 ด.ช.อัครพล  แสงสัมฤทธิ์ 

    อนุบาล สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ
 บริหารการศึกษาสถานศึกษาเอกชน จ.ปทุมธานี
    เหรียญเงิน วาดภาพด้วยสีเทียน  ด.ช.สิทธิเดช  จีนดำเริง

    อนุบาล สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ
 บริหารการศึกษาสถานศึกษาเอกชน จ.ปทุมธานี

  เหรียญทองแดง         ฉีกตัดปะ ด.ญ.วาสนา  กอนวล
 ด.ญ.ชญานินท์  มุ่งฟอยกลาง 
 ด.ช.พีรภัทร  จารุเนตร

    อนุบาล สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ
 บริหารการศึกษาสถานศึกษาเอกชน จ.ปทุมธานี
  เหรียญทองแดง    เล่านิทาน      ด.ญ.จีรยากรณ์  แสงทับ

    อนุบาล สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ
 บริหารการศึกษาสถานศึกษาเอกชนจ.ปทุมธานี

    เหรียญทอง  ท่องทำนองเสนาะ ด.ช.ไตรรัตน์  กิจเจา

 ประถมศึกษา สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ
 บริหารการศึกษาสถานศึกษาเอกชน จ.ปทุมธานี

    เหรียญทอง       คัดลายมือ ด.ญ.ณัฐวรรณ์  บุตรสุวรรณ

 ประถมศึกษา  สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ
 บริหารการศึกษาสถานศึกษาเอกชน จ.ปทุมธานี

    เหรียญทอง       ภาพปะติด ด.ช.จีรทีปต์  พูลผล
 ด.ญ.ณัฐณิชา  ชำนาญภักดี
 ประถมศึกษา สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ
 บริหารการศึกษาสถานศึกษาเอกชน จ.ปทุมธานี

    เหรียญทอง    วาดภาพระบายสี ด.ญ.พิชชา  เจริญจิต ประถมศึกษา สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ
 บริหารการศึกษาสถานศึกษาเอกชน จ.ปทุมธานี

    เหรียญทอง    วาดภาพระบายสี ด.ญ.จารุกัญญ์  ตันบุตร ประถมศึกษา สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ
 บริหารการศึกษาสถานศึกษาเอกชน จ.ปทุมธานี

    เหรียญเงิน       คัดลายมือ ด.ช.ชยนัฐ  นางาม

 ประถมศึกษา สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ
 บริหารการศึกษาสถานศึกษาเอกชน จ.ปทุมธานี

  เหรียญทองแดง        ภาพปะติด ด.ญ.กัญญารัตน์  ท่าพิกุล
 ด.ญ.นารีรัตน์  ลิ้มขุนทด
 ประถมศึกษา สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ
 บริหารการศึกษาสถานศึกษาเอกชน จ.ปทุมธานี

  เหรียญทองแดง      ปฏิมากรรม ด.ช.ปรมา  ทองพลพรม
 ด.ช.ทรัพย์ธนา  พรมจันทร์
 ด.ช.สุภกิจ  ทองมาก
 ประถมศึกษา สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ
 บริหารการศึกษาสถานศึกษาเอกชน จ.ปทุมธานี

       ชมเชย   อ่านจับใจความ ด.ญ.อัจริยาภา  หาญชนะ

 ประถมศึกษา  สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ
 บริหารการศึกษาสถานศึกษาเอกชน จ.ปทุมธานี

       ชมเชย      เรียงความ ด.ช.คณิศร  คำแสง

 ประถมศึกษา สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ
 บริหารการศึกษาสถานศึกษาเอกชน จ.ปทุมธานี

    เหรียญทอง    Story telling ด.ช.ปัณณวิชญ์  พูลปราสาต
              
 ประถมศึกษา สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ
 บริหารการศึกษาสถานศึกษาเอกชน จ.ปทุมธานี

    เหรียญเงิน Impromptu speech  ด.ญ.ภัทร์วดี  อาจคำไพร ประถมศึกษา

 สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ
 บริหารการศึกษาสถานศึกษาเอกชน จ.ปทุมธานี

  เหรียญทองแดง Impromptu speech ด.ช.ภูริช  วิสิทธภรอักษร

 ประถมศึกษา สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ
 บริหารการศึกษาสถานศึกษาเอกชน จ.ปทุมธานี

ความภาคภูมิใจของนักเรียน 2560
            ผลงานในรอบปี การแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน
                                      จังหวัดปทุมธานี ปีการศึกษา 2560

 

รางวัล

แข่งขัน 

 ชื่อ-นามสกุล 
 

 ระดับชั้น 

หน่วยงานที่มอบรางวัล 
    
เหรียญทอง

 มารยาทไทย 

ด.ช.พลาธิป   บุญพูล
ด.ญ.นริตา  ร่มศรี
 
 
 อนุบาล  

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  และสมาคมคณะกรรมการ การประสานงานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 เหรียญเงิน 

เล่านิทานประกอบสื่อ

 ด.ญ.จีรยากรณ์  แสงทับ
 

 อนุบาล

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 และสมาคมคณะกรรมการ การประสานงานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 
 
 เหรียญทอง

เล่านิทานคุณธรรม
 
    ด.ช.บุริศร   โพธิ์ทอง 

ประถมศึกษา
 
 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 และสมาคมคณะกรรมการ การประสานงานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 
   
เหรียญทอง
 
 ประกวดโครงงานอาชีพ 
 
   ด.ญ.พิมพ์ชนก   ทองเนื้อแท้  
   ด.ญ.จุติกาญจน์   เครืออยู่
   ด.ช.ศุภกฤติ์   ทองนาก 
  


ประถมศึกษา


สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  และสมาคมคณะกรรมการ การประสานงานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
  
 เหรียญเงิน  

โครงงานคณิตศาสตร์
 
   ด.ญ.กัญญวรา   สวัสดิ์ 
   ด.ช.คณิศร   คำแสง

ประถมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 และสมาคมคณะกรรมการ การประสานงานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  
เหรียญเงิน
    
  คัดลายมือสื่อภาษาไทย  
 
ด.ญ.ณัฐวรรณ์   บุตรสุวรรณ์

ประถมศึกษา
 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 และสมาคมคณะกรรมการ การประสานงานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 

เหรียญเงิน
 
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
(หญิง)

   ด.ญ.พิมพ์ชนก   ป่ายปาน
 
ประถมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 และสมาคมคณะกรรมการ การประสานงานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 

 เหรียญเงิน

 ประกวดเพลงคุณธรรม

   ด.ช.บวรพจน์   อุ่นชา
   ด.ช.คุณากร   ครองบุญ
   ด.ญ.ธวัลรัตน์   เอี่ยมสอาด
   ด.ญ.อัจฉริยาภา   หาญชนะ
   ด.ช.ภูชิสสิ์   ทองเนื้อแท้
 

 ประถมศึกษา 


สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 และสมาคมคณะกรรมการ การประสานงานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 เหรียญเงิน
 

 การสร้างสรรค์ด้วยภาพปะติด 
  
   ด.ช.ปรมา   กองพล
   ด.ญ.ณัฐณิชา   ชำนาญ
 
 
ประถมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 และสมาคมคณะกรรมการ การประสานงานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 
   เหรียญทองแดง   
    
การเล่านิทาน(Story telling)
 
ด.ช.ปัณณวิชญ์  พูลปราสาต
              
 
ประถมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 และสมาคมคณะกรรมการ การประสานงานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 

ความภาคภูมิใจของนักเรียน 2561
ผลงานในรอบปี การแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน
   จังหวัดปทุมธานี ปีการศึกษา 2561

 

รางวัล

แข่งขัน 

 ชื่อ-นามสกุล 
 

 ระดับชั้น 

หน่วยงานที่มอบรางวัล 
    
เหรียญเงิน

 พูดภาษาอังกฤษ
(Impromptu Speech)

ด.ช.อนันตา   จินดาเลิศ
 
 
 ประถมศึกษา   

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  และสมาคมคณะกรรมการ การประสานงานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 เหรียญเงิน 

คัดลายมือสื่อภาษาไทย

 ด.ญ.พิชชา   เจริญจิต
 

 ประถมศึกษา 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 และสมาคมคณะกรรมการ การประสานงานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 
 
 เหรียญเงิน

กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่
(กลอน 4)
 
  ด.ญ.อรนลิน   ฉ่ำชมวิทย์ 
  ด.ญ.พิมพ์ชนก   ทองเนื้อแท้

ประถมศึกษา
 
 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 และสมาคมคณะกรรมการ การประสานงานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 
   
เหรียญเงิน
 
 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ 
 
   ด.ญ.กชกร   พลเลขา

ประถมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  และสมาคมคณะกรรมการ การประสานงานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
  
เหรียญเงิน
    
  คัดลายมือสื่อภาษาไทย  
 
ด.ญ.ชญานินท์   มุ่งฝอย กลาง

ประถมศึกษา
 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 และสมาคมคณะกรรมการ การประสานงานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 

เหรียญทองแดง
 

พูดภาษาอังกฤษ
(Impromptu Speech)

   ด.ญ.ธนพรรณ   แจ้งประจักษ์
 
ประถมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 และสมาคมคณะกรรมการ การประสานงานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน