ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

ภาพแห่งความสำเร็จการจัดการศึกษา

โรงเรียนตวงพรวิทยาจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้  คุณธรรม  จริยธรรม   และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  โดยได้จัดการศึกษา  3  ระดับคุณภาพ

 

ระดับคุณภาพที่  1  Nursery  รับดูแลเด็ก 1.8 ปี

พัฒนาเด็กให้มีคุณภาพพื้นฐานจิตใจที่ดี  ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม  เพื่อให้ลูกน้อยมีพัฒนาการ และ จิตใจที่ดี  ให้ความรักความอบอุ่นละการดูแลเอาใจใส่เน้นความสะอาด  ความปลอดภัย  ฝึกวิธีปฏิบัติตน  กิน เล่น  นอน  ถ่าย รู้จักทักทาย  สวัสดี  ขอโทษ  ขอบคุณ  ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ทั้ง  4  ด้าน  ด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคมและสติปัญญา

 

ระดับคุณภาพที่  2  ปฐมวัย   รับนักเรียน  อนุบาล 1  3 (อายุ  3 – 5 ปี)

ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และฝึกพัฒนาการทุกด้าน  เน้นเด็กเป็นสำคัญโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  สภาพชุมชน  สังคม  และวัฒนธรรมไทย  ฝึกเด็กแบบองค์รวม 

ด้านวิชาการ  เน้นการสื่อสาร  ภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน  มารยาท ประสบการณ์จริงจากการเรียนสอนแบบโครงงานให้เหมาะสมกับวัย

 

ระดับคุณภาพที่  3  ประถมศึกษา  รับนักเรียนชั้น  ป. 1  6  (อายุ  6 – 12 ปี)

            การจัดการศึกษาโดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551  ออกแบบการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศักยภาพและบริบทของผู้เรียน  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยโรงเรียนตวงพรวิทยาได้เพิ่มหลักสูตรสากล  เน้นการสื่อสารภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน  สวยด้วยลายมือ มารยาท  กิจกรรมว่ายน้ำ  คอมพิวเตอร์ ดนตรีไทย  ดนตรีสากล  เราดูแลบุตรหลานของท่านเหมือนลูกหลานของเรา

 

ทุกระดับคุณภาพ  เรียนเพิ่มเติม  ภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน  ว่ายน้ำ  ดนตรี  รำไทย  ยิมนาสติก  โดยไม่เก็บค่าเรียนเพิ่ม