ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

 

 วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

จัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานสู่สากล  

บนพื้นฐานของความเป็นไทย

ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

ปรัชญาของโรงเรียน

 การศึกษา คือการพัฒนาคน

 

คำขวัญของโรงเรียน

   คุณธรรมเด่น เน้นการศึกษา ก้าวหน้าสู่สากล

 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

 ยิ้ม ไหว้ ทักทายสองภาษา