โรงเรียนตวงพรวิทยา
221/30 หมู่ที่ 3 คลอง 8 ถนน รังสิต-นครนายก  ตำบลลำผักกูด  อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เบอร์โทรศัพท์ 02-905-3422-1 086-3256357
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สาส์นจากผู้รับใบอนุญาต
สาสน์จากผู้บริหาร

                 โรงเรียนตวงพรวิทยา รู้สึกยินดีเป็นอย่างที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการผลิตคนรุ่นใหม่ที่เป็นคนดี    คนเก่ง ออกสู่สังคม เราเชื่อว่าการศึกษาช่วยสร้างคน สร้างชาติ เราจึงจัดเตรียมทุกสิ่งทุกด้าน สำหรับบุตรหลานของท่าน ด้วยบรรยากาศโรงเรียนที่อบอุ่น สวยงาม สะอาด ปลอดภัย เพื่อส่งผลต่อประสิทธิภาพ ทางการเรียนการสอนที่ดี และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน ภายใต้การดูแลเอาใจใส่จากครูมืออาชีพ         มีประสบการณ์ และความสามารถพร้อมตามแนวนโยบายการศึกษาขั้นพื้นฐานของชาติเป็นสำคัญ       ท่านเชื่อมั่นได้ว่าเด็กนักเรียนทุกคนจะได้รับการพัฒนาพื้นฐานความรู้ มีความสามารถเกิดองค์ความรู้สามารถนำประสบการณ์ การเรียนรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน และศึกษาต่อในระดับสูงได้เป็นอย่างดี

 

            ท้ายนี้ดิฉันรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ปกครองทุกท่าน ได้ฝากบุตรหลานอันเปรียบเสมือนแก้วตา ดวงใจของท่าน ให้ทางโรงเรียนตวงพรวิทยาเป็นผู้ดูแล และให้การอบรมบ่มนิสัย รวมทั้งให้ความรู้ในแขนงต่างๆ เพื่อให้เขาเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ดิฉัน และบุคลากรของโรงเรียนตวงพรวิทยาทุกคน ขอให้สัญญาว่าจะดูแลบุตรหลานของท่านอย่างดียิ่ง เพราะเราถือว่าเขาคือ บุตรหลานของเราเช่นกัน และเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของประเทศในวันข้างหน้า และทางโรงเรียนจะประสบความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนได้หรือไม่นั้น อยู่ที่การสนับสนุนจากท่านผู้ปกครองด้วยเป็นสำคัญ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะร่วมกันพัฒนาพัฒนาการศึกษาของชาติ โดยเฉพาะการเรียนการสอนของโรงเรียนตวงพรวิทยา ให้เป็นโรงเรียนในดวงใจของท่าน และทุกๆ คนตลอดไป

 

  นางตวงพร  อิ่มสมบัติ

                                                                        ผู้รับใบอนุญาต