โรงเรียนตวงพรวิทยา
221/30 หมู่ที่ 3 คลอง 8 ถนน รังสิต-นครนายก  ตำบลลำผักกูด  อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เบอร์โทรศัพท์ 02-905-3422-1 086-3256357
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ความภาคภูมิใจของคุณครู
ความภาคภูมิใจของคุณครู 2559
 
                      ผลงานในรอบปี 2559 
                ของสถานศึกษา ผู้บริหาร และครู
 
 

 
 ลำดับ
 
         
      ชื่อ
  - สกุล  
                  
              ชื่อรางวัล
/ระดับ  

 
                     
                 หน่วยงานที่มอบรางวัล

 
    1  สถานศึกษา  เหรียญเงิน / ผลคะแนน O-NET 
 ระดับประถมศึกษาสูงกว่าระดับประเทศ 

 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี
 เขต 2        

    2
ผู้บริหาร

 นางตวงพร  อิ่มสมบัติ
 
โล่รางวัลเกียรติยศ “ครูดีศรีธัญญะ” 
 ประจำปี 2559
 
 สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาธัญบุรี
      
      3
 ครู

 นายภาณุวัฒน์  ชูจอหอ            
 เหรียญเงิน ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 ปีการศึกษา 
2558 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยO-NET
 ระดับประเทศร้อยละ
 5
 

 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี
 เขต 2
 
   
      4
 ครู
 นางสมหวัง  สุขมณี

 
 ครูผู้ฝึกซ้อมการแข่งขันประกวดมารยาทไทย 
 ระดับปฐมวัย 
ระดับเหรียญทอง

 
 สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาสถานศึกษา
 เอกชน จ. ปทุมธานี
    
      5
 ครู
 นางสมหวัง  สุขมณี
 ครูผู้ฝึกซ้อมการแข่งขันการประกอบอาหาร 
 ระดับปฐมวัย 
ระดับเหรียญทอง
 
 สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาสถานศึกษา
 เอกชน จ. ปทุมธานี
    
      6
 นางตวงพร  อิ่มสมบัติ  ครูผู้ฝึกซ้อมการอ่านทำนองเสนาะ 
 ระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่2 
 
ระดับเหรียญทอง
 
 สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาสถานศึกษา
 เอกชน จ. ปทุมธานี
  
      7
 ครู
 นางสาวพัชณิดา  ขุนณรงค์ 
 ครูผู้ฝึกซ้อมการคัดลายมือ(ภาษาไทย) 
 ระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่2 
 
ระดับเหรียญทอง    
         
 สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาสถานศึกษา
 เอกชน จ. ปทุมธานี
     
      8
 ครู
 นางสาววนาลี  กุมมาลา
 ครูผู้ฝึกซ้อม Story telling 
 ระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่2 

 ระดับเหรียญทอง
 
 สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาสถานศึกษา
 เอกชน จ. ปทุมธานี
      
      9
 ครู
 นางวิภาดา อวยพรส่ง
 ครูผู้ฝึกซ้อมการสร้างภาพด้วยการปะติด
 ระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่2 
 
ระดับเหรียญทอง
 
 สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาสถานศึกษา
 เอกชน จ. ปทุมธานี

      10
 ครู
 นางสาวพัชณิดา  ขุนณรงค์
 ครูผู้ฝึกซ้อมการวาดภาพระบายสี 
 ระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่1 
 
ระดับเหรียญทอง
 
 สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาสถานศึกษา
 เอกชน จ. ปทุมธานี
     
     11
 ครู
 นางสาวพัชณิดา  ขุนณรงค์
 ครูผู้ฝึกซ้อมการวาดภาพระบายสี 
 ระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่2 
 
ระดับเหรียญทอง
 
 สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาสถานศึกษา
 เอกชน จ. ปทุมธานี
      
     12
 ครู
 นางสมหวัง  สุขมณี
 ครูผู้ฝึกซ้อมการแข่งขันปั้นดินน้ำมัน 
 ระดับปฐมวัย 
ระดับเหรียญเงิน
 
 สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาสถานศึกษา
 เอกชน จ. ปทุมธานี

     13
 ครู
 นางสาวจตุพร  พลจันทึก  
 ครูผู้ฝึกซ้อมการวาดภาพด้วยสีเทียน 
 ระดับปฐมวัย 
ระดับเหรียญเงิน
 
 สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาสถานศึกษา
 เอกชน จ. ปทุมธานี

     14
 ครู
 นางสาวพัชณิดา  ขุนณรงค์
 ครูผู้ฝึกซ้อมการคัดลายมือ 
 ระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่1 
 
ระดับเหรียญเงิน
 
 สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาสถานศึกษา
 เอกชน จ. ปทุมธานี
 
     15
 ครู
 นางสาวพรภิรมย์ ลาภะนูน           
 ครูผู้ฝึกซ้อม Impromptu speech
 ระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่1 

 ระดับเหรียญเงิน
 
 สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาสถานศึกษา
 เอกชน จ. ปทุมธานี

     16
 ครู
 นางสาวจตุพร  พลจันทึก
 ครูผู้ฝึกซ้อมการสร้างภาพด้วยการฉีกตัดปะ 
 ระดับปฐมวัย 
ระดับเหรียญทองแดง
 
 สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาสถานศึกษา
 เอกชน จ. ปทุมธานี
 
     17
 ครู
 นางสาววิไลลักษณ์ คำแก้ว

 
 ครูผู้ฝึกซ้อมการเล่านิทาน 
 ระดับปฐมวัย ระดับเหรียญทองแดง
 สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาสถานศึกษา
 เอกชน จ. ปทุมธานี
     
     18
 ครู
 นางสาววนาลี  กุมมาลา
 ครูผู้ฝึกซ้อม Impromptu speech 
 ระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่2 

 ระดับเหรียญทองแดง
 
 สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาสถานศึกษา
 เอกชน จ. ปทุมธานี

     19
 ครู

 นางวิภาดา อวยพรส่ง

 ครูผู้ฝึกซ้อมการสร้างภาพด้วยการปะติด 
 ระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่1
 
ระดับเหรียญทองแดง
 
 สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาสถานศึกษา
 เอกชน จ. ปทุมธานี

     20
 ครู
 นางสาวจุฑามาศ  กุลรอด        
 ครูผู้ฝึกซ้อมงานปฏิมากรรม 
 ระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่1
 
ระดับเหรียญทองแดง
 
 สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาสถานศึกษา
 เอกชน จ. ปทุมธานี

 
ความภาคภูมิใจของคุณครู 2560
                                                         ผลงานในรอบปี 2560 
                                                 ของสถานศึกษา ผู้บริหาร และครู
 
 

 
 ลำดับ
         
      ชื่อ  - สกุล  
                  
              ชื่อรางวัล/ระดับ  
 
                     
                 หน่วยงานที่มอบรางวัล
 

    1

 นางตวงพร  อิ่มสมบัติ
 
ผู้ฝึกซ้อมการเล่านิทานคุณธรรมระดับประถมศึกษา (4 - 6)
ได้รับเหรียญทอง
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  และสมาคมคณะกรรมการ การประสานงานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
      
    2
 นางสาวจตุพร   พลจันทึก  ผู้ฝึกซ้อมการแข่งขันเล่านิทานประกอบสื่อระดับปฐมวัย
 ได้รับเหรียญเงิน
 
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  และสมาคมคณะกรรมการ การประสานงานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 
   
    3
 
 
 ผู้ฝึกซ้อมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตสาสตร์
 ไปประยุกต์ใช้ ระดับประถมศึกษา (4 - 6) ไดัรับเหรียญเงิน
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  และสมาคมคณะกรรมการ การประสานงานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน
    
    4
   ผู้ฝึกซ้อมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับประถมศึกษา (4 - 6)
 
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  และสมาคมคณะกรรมการ การประสานงานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน
    
    5
 นางสมหวัง   สุขมณี  ครูผู้ฝึกซ้อมการประกวดมารยาทไทย
 ระดับปฐมวัย ได้รับเหรียญทอง
 
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  และสมาคมคณะกรรมการ การประสานงานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  
    6
   ครูผู้ฝึกซ้อมการคัดลายมือ(ภาษาไทย) 
 ระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่2 
 ระดับเหรียญทอง    
         
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  และสมาคมคณะกรรมการ การประสานงานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน
     
    7

 นางสาววนาลี  กุมมาลา
 ครูผู้ฝึกซ้อม Story telling 
 ระดับประถมศึกษา (4 - 6)  ได้รับเหรียญทองแดง
 
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  และสมาคมคณะกรรมการ การประสานงานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 

ความภาคภูมิใจของคุณครู 2561
                                                         ผลงานในรอบปี 2561 
                                                 ของสถานศึกษา ผู้บริหาร และครู
 
 

 
 ลำดับ
         
      ชื่อ  - สกุล  
                  
              ชื่อรางวัล/ระดับ  
 
                     
                 หน่วยงานที่มอบรางวัล
 
    1  นางสาวนุสมน   คลิบแดง  กิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)
 ระดับชั้นป.1 - 3 หลักสูตรสามัญ
 ได้รับเหรียญเงิน
 
   สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  และสมาคมคณะกรรมการ การประสานงานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

    2

 นางสาวพิรุณวัลย์   ปูคะภาค
 กิจกรรมคัดลายมือภาษาไทย
 ระดับชั้นป.1 - 3
 ได้รับเหรียญเงิน
 
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  และสมาคมคณะกรรมการ การประสานงานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน
      
      3
  นางสาวพิรุณวัลย์   ปูคะภาค  กิจกรรมกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ (กลอน 4)
 ระดับชั้นป.4 - 6 
 ได้รับเหรียญเงิน
 
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  และสมาคมคณะกรรมการ การประสานงานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 
   
      4
 นางสาวพิรุณวัลย์   ปูคะภาค  กิจกรรมท่องอาขยานทำนองเสนาะ
 ระดับชั้นป.1 - 3
 ได้รับเหรียญเงิน
 
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  และสมาคมคณะกรรมการ การประสานงานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน
    
      5
 นางสาวพิรุณวัลย์   ปูคะภาค  กิจกรรมเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ)
 ระดับชั้นป.4 - 6
 ได้รับเหรียญทองแดง
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  และสมาคมคณะกรรมการ การประสานงานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน
    
      6
 นางสาวนุสมน   คลิบแดง  กิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) 
 ระดับชั้นป.4 - 6
 ได้รับเหรียญทองแดง
 
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  และสมาคมคณะกรรมการ การประสานงานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน