โรงเรียนตวงพรวิทยา
221/30 หมู่ที่ 3 คลอง 8 ถนน รังสิต-นครนายก  ตำบลลำผักกูด  อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เบอร์โทรศัพท์ 02-905-3422-1 086-3256357
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน การจัดการศึกษาปี2563

การจัดการศึกษาปี 2563
 

     โรงเรียนตวงพรวิทยา สอนให้ผู้เรียนเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีวิต ภายใต้โลกศตวรรษที่21 ตามโครงการพัฒาสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากลภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(World-Class Standard Kindergaten Under the Sufficiency Economy Principles Project)ในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนได้ลงนามร่วมมือกับสถาบันวิจัยทางการศึกษา ซึ่งเป็นองค์กรผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัยในประเทศไทย โดยนำนวัตกรรมของสถาบันวิจัยทางการศึกษา มาใช้ในการเรียนการสอน สร้างเด็กให้คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ ผู้ปกครองมั่นใจได้ว่า บุตรหลานของท่านจะได้รับการดูแล และมีพัฒนาการอย่างมีคุณภาพ โดยจัดการศึกษา 3ระดับคุณภาพ

 

ระดับคุณภาพที่1 Nursery (รับดูแลเด็ก 1.8 ปีขึ้นไป)
     
      พัฒนาเด็กให้มีคุณภาพพื้นฐานจิตใจที่ดี
  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  เพื่อให้ลูกน้อยมีพัฒนาการ และรู้จักเล่น รู้จักทักทาย สวัสดี ขอโทษ ขอบคุณ ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ทั้ง 4 ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา

 

ระดับคุณภาพที่2 อนุบาล1-3 (รับนักเรียน อายุ3 – 5 ปี)

      ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และฝึกพัฒนาการทุกด้าน  เน้นเด็กเป็นสำคัญโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  สภาพชุมชน  สังคม  และวัฒนธรรมไทย  ฝึกเด็กแบบองค์รวม ประสบการณ์จริงจากการเรียนสอนแบบโครงงานให้เหมาะสมกับวัย
 

ระดับคุณภาพที่3 ประถมศึกษา (รับนักเรียนชั้นป.1  6)

  โรงเรียนตวงพรวิทยาจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาพ.ศ.2551(ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2554)โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการติดต่อสื่อสาร เสริมสร้างทักษะกระบวนการคิด มีทักษะการใช้เทคโนโลยี มีคุณธรรมจริยธรรม รักความเป็นไทย มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข เรียนเพิ่มเติม ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ว่ายน้ำ ดนตรี ยิมนาสติก โดยไม่เก็บค่าเรียนเพิ่มเติม