โรงเรียนตวงพรวิทยา
221/30 หมู่ที่ 3 คลอง 8 ถนน รังสิต-นครนายก  ตำบลลำผักกูด  อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เบอร์โทรศัพท์ 02-905-3422-1 086-3256357
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

 

 วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

จัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานสู่สากล  

บนพื้นฐานของความเป็นไทย

ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

ปรัชญาของโรงเรียน

 การศึกษา คือการพัฒนาคน

 

คำขวัญของโรงเรียน

   คุณธรรมเด่น เน้นการศึกษา ก้าวหน้าสู่สากล

 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

 ยิ้ม ไหว้ ทักทายสองภาษา